1. Hadomisaki (Kokumin Shukusha)
1082 Hado, Chinzei-cho, Karatsu, Saga 847-0404
TEL +81 (0)955-82-1511
16 (incl. 5 detached buildings)
3. Ryokan Izumo
1962-1 Yobuko, Yobuko-cho, Karatsu, Saga 847-0303
TEL +81 (0)955-82-3706
8
5. Ryokan Chikuzenya
1659 Tononoura, Karatsu, Saga 847-0304
TEL +81 (0)955-82-3714
8
7. Minshuku Daikei
1816 Yobuko, Yobuko-cho, Karatsu, Saga 847-0303
TEL +81 (0)955-82-4547
5
2. Kanko Hotel Taibokaku
1399 Nagoya, Chinzei-cho, Karatsu, Saga 847-0401
TEL +81 (0)955-82-1711
17
4. Ryokan Kanamaru
3068 Yobuko, Yobuko-cho, Karatsu, Saga 847-0303
TEL +81 (0)955-82-3921
15
6. Seiriki Ryokan
1672-2 Tononoura, Yobuko-cho, Karatsu, Saga 847-0304
TEL +81 (0)955-82-2311
13
8. Hotel Yobuko Lodge
1413 Yobuko, Yobuko-cho, Karatsu, Saga 847-0303
TEL +81 (0)955-82-3006
22
Visiting Yobuko and Chinzei 【Back to Top】
3646-19 Yobuko, Yobuko-cho, Karatsu, Saga, JAPAN 847-0303 Tel: +81 (0)955-82-0678 Fax: +81 (0)955-82-0679 
HOMEHOTEL INFOSIGHTSEEINGEVENTSACCESS
Copyright© 2013 www.yobuko-chinzei.com. All Right Reserved.